Loading

Sprawy bieżące

Oferta Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży w Sępólnie Krajeńskim.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2020r.  (Dz.U.poz. 1641 załącznik z dnia 16.09.2020.) powstał w Sępólnie Krajeńskim Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny o nazwie „Pomost”.

Nadrzędnym celem ośrodka jest profesjonalne świadczenie pomocy psychologicznej  i psychoterapeutycznej  jak najbliżej środowiska dziecka oraz wspieranie harmonijnego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży w ścisłej współpracy z najbliższym otoczeniem: rodziną, szkołą, poradnią i innymi instytucjami świadczącymi rodzinom w kryzysie.  

W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ oferujemy:

 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • pomoc psychologiczną
 • konsultacje rodzinne
 • wsparcie psychospołeczne
 • profilaktykę i socjoterapię
 • zajęcia rozwijające

Zespół Ośrodka tworzy wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów szeroko rozumianej opieki terapeutycznej dzieci i młodzieży: psychoterapeuci, socjoterapeuci, psychologowie i terapeuci środowiskowi.

Szczegółowa oferta pracy ośrodka jest budowana w oparciu o potrzeby środowiska w ścisłej współpracy z instytucjami wspierającymi harmonijny rozwój dzieci i młodzieży. Zapraszamy do kontaktu pracowników Państwa instytucji.  

Kontakt i rejestracja telefoniczna w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Z wyrazami szacunku

Monika Szopińska

Read more

1 % PODATKU

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA WYBRANEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku publicznego
KRS 0000121592.


Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom i placówkom oświatowym, do których one uczęszczają.

Chcąc przekazać 1% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

w części ,,K”:

 • w rubryce 132 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 • w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku;

  w części ,,L”:
 • w rubryce 134 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1% podatku.
  Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!!!
 • w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X.


  Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:
  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
  numer KRS 0000121592
  87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 37 85
  e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC
Zarząd Regionalny
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Read more

PUNKT KONSULTACYJNY

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do korzystania z konsultacji w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznego w ramach punktu konsultacyjnego. W naszej placówce porad udziela pani Joanna Malczewska – logopeda i terapeuta integracji sensorycznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną odbywają się one w  formie telefonicznej.

Kontakt pod numerami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Sępólnie Kr.: (52) 388 21 47, 661873186

Read more

Informacja dot. bieżącej sytuacji

Drodzy Rodzice, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz        w naszym powiecie podjęliśmy decyzje o zaostrzeniu procedur COVID-owych.

Od  dnia 8 października do odwołania rodzice nie będą mogli wejść        do budynku przedszkola. Dzieci będą odbierane (po sprawdzeniu temperatury) przez panie woźne oddziałowe.

Przypominamy o przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19.

Read more

Organizacja przyprowadzania, odbierania i pobytu dzieci w przedszkolu

ORGANIZACJA PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA I POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID – 19

1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci z objawami takimi jak np. katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, biegunka lub podwyższona temperatura od 37ºC  nie będą wpuszczone do przedszkola.
2. Dzieci przyprowadzać i odbierać z placówki mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem zasady jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem bez osób towarzyszących.
3. Jeżeli w gospodarstwie domowym dziecka zamieszkuje osoba przebywająca w kwarantannie lub w izolacji domowej, zgodnie z wytycznymi GIS nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
4. Przyprowadzając dzieci lub odbierając z przedszkola należy zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.
5. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przebywania na terenie przedszkola w swojej osobistej maseczce, rękawiczkach jednorazowych lub niezwłocznie po wejściu do przedszkola dezynfekuje ręce.
6. Rodzic/opiekun prawny wchodzi do przedszkola z dzieckiem wejściem:

 • głównym grupy ELFIKI,PUCHATKI, TYGRYSKI, JAGÓDKI,
 • środkowym grupy ZAJĄCZKI, BIEDRONKI, STOKROTKI

7. Wyznaczony przez dyrektora pracownik zmierzy dziecku i rodzicowi termometrem bezdotykowym temperaturę, następnie rodzic/opiekun prawny trzymając dziecko za rękę udaje się do szatni zachowując dystans społeczny 1,5 m od innych osób i po przebraniu dziecka udaje się do łazienki, gdzie dziecko myje ręce przy użyciu wody i mydła, po czym odprowadza dziecko do odpowiedniej sali.
8. W łączniku, gdzie znajduje się szatnia grup:

 • ZAJĄCZKI, BIEDRONKI I JAGÓDKI może znajdować się nie więcej niż 10 rodziców z dziećmi.
 • W szatniach: STOKROTKI, ELFIKI, PUCHATKI, TYGRYSKI – może znajdować się nie więcej niż 4 rodziców z dziećmi.
 • W tym czasie pozostali rodzice z dziećmi oczekują przed przedszkolem zachowując dystans społeczny 1,5 m w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców. Dzieci stoją przy swoim rodzicu/opiekunie nie biegają po terenie przedszkola.

9. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
10. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci minimalizują czas przebywania na terenie przedszkola. Po oddaniu dziecka bądź odebraniu go po pobycie w przedszkolu, należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola.
11. Na terenie placówki zakazuje się tworzenia zgromadzeń osób dorosłych jak i dzieci – przed lub po pobycie dzieci w przedszkolu.
12. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/ opiekunów do innych pomieszczeń przedszkola.
13. Dzieci będą przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8.00, potem przedszkole zostanie zamknięte i przeprowadzona będzie dezynfekcja korytarzy, szatni i łazienek.
14. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola, odbieranie dzieci z przedszkola będzie w godzinach: 15.00 – 16.00 z wyłączeniem przez pierwszy tydzień dzieci najmłodszych, które przyjdą pierwszy raz do przedszkola.
15. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie wyznaczonej przez dyrektora. W przeciwnym wypadku żaden pracownik nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. Niedopuszczalne jest pozostawienie w szatni lub na terenie przed budynkiem placówki.
16. Dzieci nie mogą przynosić na teren przedszkola żadnych zabawek, przedmiotów, hulajnóg, rowerków, wózków i inne.
17. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzic/opiekun prawny zostaje natychmiast zawiadomiony telefonicznie o zaistniałej sytuacji i jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola. Rodzice/prawni i opiekunowie są zobowiązani do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola.
18. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
19. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących odpowiedzi na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie od alergologa.
20. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej choroba zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
21. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne zdrowe osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych, zdolne do podejmowania czynności prawnych.
22. Podczas odbierania dziecka z placówki obowiązują takie same zasady jak przy przyprowadzaniu tj. utrzymywanie dystansu społecznego, zabezpieczenie w maseczkę, dezynfekcja rąk, liczba rodziców w szatniach.
23. . Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieka nauczyciela a dyrektor lub ( w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
24. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
25. Nie obowiązują telefoniczne upoważnienia odbioru dzieci.
26. Życzenie rodziców dotyczące niewydania dziecka jednemu z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
27. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy tez osoba ta zachowuje się agresywnie. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest kontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną.
28. Za przekroczenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z deklaracją na świadczenie usług przez przedszkole będą pobierane dodatkowe opłaty od rodziców w/w deklaracją.
29. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce. Rodzice dzieci 6 letnich realizujących obowiązek przedszkolny, za czas nieobecności dziecka w przedszkolu przynoszą pisemne usprawiedliwienia do wychowawcy grupy.
30. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
31. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z policją.
32. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

Read more

Organizacja Pracy Przedszkola od 1 września 2020r.

Organizacja Pracy Przedszkola od 1 września 2020r.

 

Od 1 września 2020r przedszkola działają w zaostrzonym trybie  sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS     z dnia 2 lipca 2020r. czyli według określonych wytycznych.

W związku z tym, że do przedszkola dzieci wracają po wakacjach i ich pobycie w wielu miejscach w Polsce i za granicą chcielibyśmy wrzesień potraktować jako miesiąc podwyższonego ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19.

Aby zapewnić wszystkim dzieciom i pracownikom przedszkola maksymalnie bezpieczne warunki, zabawy, nauki  i pracy, przedszkole będzie działało w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Wciąż obowiązuje zakaz wchodzenia  osób trzecich do budynku przedszkolnego.

 • Od 1 września przedszkole będzie otwarte w godzinach 6:30 – 16:00
 • Dzieciom i rodzicom będzie mierzona temperatura przy wejściu, dyrektor placówki może odmówić przyjęcia dziecka w sytuacji podwyższonej temperatury, kataru, kaszlu, złego samopoczucia i inne.
 • We wrześniu nie będą organizowane żadne wyjścia dzieci poza placówkę, nie będą też zapraszani do przedszkola goście i nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe

(z wyłączeniem zajęć dotyczących udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej). Wynika to ze względów bezpieczeństwa i konieczności ograniczenia dostępu do przedszkola osób trzecich.

 • Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów.

 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i ścisłą współpracę. Odpowiedzialne zachowanie dorosłych z pewnością zminimalizuje możliwość zarażania się wirusem zarówno dzieci, ich  rodzin jak i pracowników przedszkola.

 

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata West

Ze względu na nietypową sytuację epidemiczna prosimy o śledzenie AKTUALNOŚCI na stronie internetowej przedszkola.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa obowiązująca w przedszkolu.

 

Do pobrania -> Procedura

Read more

Jeśli chcesz możesz do nas napisać