Loading

Sprawy bieżące

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu pt.: „Klub Młodzieżowy Lutowo” działający w budynku starej szkoły w Lutowie – „Neonowa Symfonia Barw Edycja I”

Dokumenty dotyczące rekrutacji w ramach przedmiotowego projektu.

Read more

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego – panu Waldemarowi Stupałkowskiemu – za świąteczny upominek.

Read more

Komunikat

SZANOWNI PAŃSTWO – rodzice i opiekunowie!

Jak wiadomo sytuacja epidemiologiczna w zakresie zakażeń COVID-19 na terenie naszego powiatu jest dynamiczna i bardzo szybko się zmienia. W dobie pandemii dziennik elektroniczny (w wypadku szkół) lub inne formy kontaktu droga elektroniczną stały się szybką ścieżką kontaktu z Państwem – zapewniają szybki przepływ informacji m.in. o objęciu kwarantanną.
W przypadku wystąpienia zakażenia u ucznia/pracownika placówki organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadząc dochodzenie epidemiczne informują Dyrektora szkoły/przedszkola o konieczności objęcia osób z kontaktu kwarantanną. Dyrektor następnie jest zobowiązany przekazać te informacje Państwu (m.in. po weryfikacji obecności uczniów w szkole/przedszkolu) – właśnie za pomocą dziennika (dot. szkół) lub innych form kontaktu wychowawcy z rodzicami.
Jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Krajeńskim i wszystkie informacje przekazywane Państwu są rzetelne i wiarygodne. Wspólnie podejmujemy działania w trosce o zdrowie Państwa dzieci.
Prosimy Państwa również o wyrozumiałość. W razie pytań i ewentualnych trudności proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły/przedszkola, nr. tel. 52 388 20 79 .
Wszystkie istotne informacje odnośnie sytuacji epidemiologicznej w naszej placówce będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

Ze względu na liczne zapytania i trudności związane z terminowością oraz zasadami kwarantanny/ nadzoru epidemiologicznego/ izolacji domowej przekazuje Państwu dla przypomnienia następujące informacje:

 1. Kwarantanna polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Ograniczenie kontaktu osoby podejrzanej o zakażenie z innymi ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się epidemii. Osoba na kwarantannie pozostaje w domu, nie kontaktuje się z nikim oprócz domowników, może korzystać z pracy/nauki zdalnej. Termin kwarantanny zależny jest od daty ostatniego kontaktu z osobą zakażoną (10 dni naliczając od dnia następnego po ostatnim dniu kontaktu).

PRZYKŁAD: jeśli do kontaktu z osobą zakażoną doszło 1 listopada to kwarantanna trwa od 2 listopada do 11 listopada do północy.

WAŻNE:

· kwarantannie nie podlegają domownicy uczniów.
· kwarantannie nie podlegają osoby w pełni zaszczepione (zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz obsługa szkoły) – pełne zaszczepienie oznacza przyjęcie 2 dawek szczepionki (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca) lub 1 dawki Johnson. Pełne szczepienie jest uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia;
· kwarantannie nie podlegają tzw. ozdrowieńcy – czyli osoby, które przeszły
· zakażenie koronawirusem potwierdzone uzyskaniem pozytywnego wyniku testu – w okresie ostatnich 6 – ciu miesięcy.

 1. Nadzór epidemiologiczny – osoby w pełni zaszczepione objęte zostają nadzorem epidemiologicznym, trwającym tyle samo co kwarantanna. Nadzór epidemiologiczny, polega na ograniczeniu do minimum kontaktów międzyludzkich i przemieszczania się, rygorystycznego przestrzegania zasad higieny, monitorowaniu stanu zdrowia.
 2. Izolacja domowa – to odosobnienie osoby, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie uzyskanego – pozytywnego wyniku testu. Podczas izolacji pacjent pozostaje w swoim miejscu zamieszkania. Minimalny termin izolacji to 10 dni – zależny jest on jednak od stanu zdrowia pacjenta (objawów klinicznych choroby COVID-19) i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie przypominam Państwu, że wszystkie niezbędne informacje dotyczące pandemii COVID-19 znajdziecie Państwo w serwisie rządowym – pod adresem: https://www.gov.pl

Podstawowe informacje o kwarantannie, izolacji oraz nadzorze epidemiologicznym w zakładkach:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-kwarantannie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/mam-koronawirusa-i-jestem-w-izolacji-domowej .

Read more

Telefon zaufania

Informujemy, iż od 1 listopada br. „Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605)” zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 

800 12 12 12

Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Read more

Ubezpieczenie

Drodzy Rodzice, informujemy iż składka na ubezpieczenie dzieci w bieżącym roku przedszkolnym wynosi 40 zł .

W/w kwotę należy wpłacać na konto Rady Rodziców.
Prosimy o wpisanie w tytule wpłaty: ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, grupa.

Rada Rodziców przy Gminnym Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim:

Bank Spółdzielczy 23 8162 0003 0000 5539 2000 0010

Warunki ubezpieczenia pozostają takie jak w poprzednim roku. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Read more

Procedura bezpieczeństwa

Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w czasie pandemii związanej z Koronawirusem (COVID- 19)

oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem Covid- 19.

Podstawy prawne:

 Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. oraz  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U z 2019r poz. 59 oraz z 2020r. poz 322, 374, 567 i 1337).

§1
Postanowienia ogólne dotyczące organizacji Przedszkola

1. Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania  przedszkola związana na wypadek zakażenia koronawirusem (COVID-19), zwana dalej „Procedurą” obowiązuje wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola Nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Kraj. (zwane dalej jako „ Przedszkole”) oraz rodziców  dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 1. Każdy z Rodziców zobowiązany jest zapoznać się i stosować niniejszą procedurę.
 2. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe. 
 3. Nie przyprowadzamy do przedszkola dziecka chorego, podejrzanego o chorobę lub dziecka, u którego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej lub zaistniała inna sytuacja stanowiąca zagrożenie epidemiczne

Dla uściślenia dzieci w stanach infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z podwyższoną temperaturą, skarżące się na ból głowy, mięśni, u których występuje biegunka lub wymioty, a także, u których zaobserwowano wyraźne zmiany w zachowaniu nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 

 • Zaleca się, aby dzieci o obniżonej odporności, mające alergię, po przebytych niedawno chorobach, antybiotykoterapii, czy operacjach nie były posyłane do Przedszkola.
 • W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów itp.) i preparatów zdrowotnych typu suplementy diety.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie będą powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Dzieciom przebywającym w przedszkolu należy przypominać o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, po powrocie  z placu zabaw , oraz po skorzystaniu z toalety.
 • Podczas pobytu w przedszkolu będzie mierzona temperatura ciała  za pomocą termometrów bezdotykowych (należy podpisać pisemną  zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka). W przypadku odmowy podpisania zgody, dziecko nie może być przyprowadzane do Przedszkola.
 • Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dzieci lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 • W sytuacji przyprowadzenia do przedszkola dziecka chorego odmawia się jego przyjęcia do Przedszkola i zawiadamia się niezwłocznie o tym dyrektora. Rodzic/prawny opiekun bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecka ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych – zarówno dzieci uczęszczające do przedszkola, jak i pracownicy – powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W salach przedszkolnych i przy wejściu do placówki, w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do:
 • najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej 
 • oddziału zakaźnego 
 • numer alarmowy.

§2
Szczegółowe zasady organizacji opieki dla dzieci w przedszkolu:

I. Rodzice przyprowadzający dziecko do Przedszkola zobowiązani są do:

a) Przyprowadzenia do Przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego, bez żadnych objawów chorobowych lub infekcji, które nie miało kontaktu z osobą chorą, z objawami lub zakażoną koronawirusem.
b) Niezwłocznego reagowania na każde wezwanie z Przedszkola co do pogarszającego się stanu zdrowia dziecka;
c) Bieżącego informowania nauczycieli o stanie zdrowia dziecka;
d) Nie przynoszenia do Przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek i zadbania o to, aby dziecko takich nie przynosiło;
e) Przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/opiekunów w maseczkach ochronnych rękawicach lub udostępniania płynu dezynfekcyjnego do rąk.
f) Przyprowadzania dzieci lub odbierając dzieci do/z Przedszkola należy zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m;
g) Tylko jedna dorosła osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.
h) Do odwołania rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przedszkola ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.


II .Opieka nad dziećmi w Przedszkolu zorganizowana będzie według następujących zasad:

1. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

a) do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie zdrowy rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona przez rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez jednego, zdrowego rodzica/opiekuna lub osobę upoważnioną przez rodzica/prawnego opiekuna bez rodzeństwa i bez innych osób towarzyszących.

Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.

Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/prawnego opiekuna zgłoszoną telefonicznie.

Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisane przez rodziców /prawnych opiekunów. Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada nauczyciel.

b) rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przebywania na terenie przedszkola w swojej osobistej maseczce, rękawiczkach jednorazowych lub niezwłocznie po wejściu do przedszkola dezynfekuje ręce. Przed wejściem do budynku Przedszkola mierzona jest temperatura.

c) do przedszkola dzieci wchodzą przez wejście główne przedszkola (grupy: ELFIKI, PUCHATKI, TYGRYSKI, JAGÓDKI) i wejście środkowe grupy: ZAJĄCZKI, BIEDRONKI, ŻABKI)
d) Rodzice/opiekunowie nowoprzyjętych dzieci w okresie adaptacyjnym (od 1.09 do 10.09) mogą przebywać z dzieckiem w szatni (maksymalnie 5 minut) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (pomiar temperatury, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja).

e) w tym czasie pozostali rodzice z dziećmi oczekują przed budynkiem przedszkola zachowując dystans społeczny 2m w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców.
Dzieci stoją przy swoim rodzicu/opiekunie nie biegają po terenie przedszkola.

f) Dzieci z temperaturą wyższą niż 37 stopni rodzic/opiekun zabiera do domu.

g) Od momentu wejścia na teren przedszkola należy bezwzględnie trzymać dziecko za rękę. Za przestrzeganie zasad przez swoje dziecko odpowiada rodzic/prawny opiekun.

h) Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci minimalizują czas przebywania na terenie przedszkola. Po oddaniu dziecka, bądź odebraniu go po pobycie w przedszkolu, należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola.

i) Na terenie placówki zakazuje się tworzenia zgromadzeń osób dorosłych jak i dzieci – przed lub po pobycie w przedszkolu.

j) dzieci będą przyjmowane do przedszkola wyłącznie do godziny 8.00 (zgodnie ze złożoną deklaracją)

k) bezpośrednie konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku potrzeby porozmawiania z nauczycielem kontakt odbywać się będzie wyłącznie w formie telefonicznej lub e – mail.

2. Pobyt dziecka w przedszkolu
a) Jedna grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali.

b) W grupie może przebywać do 25 dzieci.

c) W sali, w której przebywa grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

d) Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę.

e) Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

f) Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

g) Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami
• rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do złożenia deklaracji stanowiącej załącznik do zarządzenia dyrektora, w której przekazują numery telefonu do szybkiego kontaktu z przedszkolem.
• Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w przedszkolu podlega natychmiastowej aktualizacji.
• Wymagane dane to: aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców, aktualne adresy mailowe oraz numery stacjonarne (komórkowe)do zakładów pracy.
• W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu symptomów choroby rodzic/ opiekun prawny zostaje natychmiast zawiadomiony telefonicznie o zaistniałej sytuacji i jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola.
• Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do każdorazowego odebrania telefonu z przedszkola
• W sytuacji losowej, kiedy rodzic/opiekun prawny nie będzie mógł odebrać telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.
• Dane kontaktowe rodziców przechowywane będą w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy, a kopia dostępna będzie u dyrektora.

j) Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od osób trzecich, zmianowości grup.

k) Dzieci wychodzą na świeże powietrze codziennie, niezależnie od pogody dlatego należy zaopatrzyć dziecko w odpowiedni do pogody strój oraz ubranie zmienne na wypadek przemoczenia.

l) Sprzęt na placu zabaw należy dezynfekować pod koniec dnia.

ł) Dokonaną dezynfekcję należy odnotować każdorazowo w karcie kontroli dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

§ 3
Zasady organizacji żywienia dzieci w Przedszkolu:

a) Palcówka zastrzega, że ze względu na ilość dzieci oraz ograniczenia w funkcjonowaniu placówek gastronomicznych zmianie ulec mogą koszty wyżywienia oraz zasady organizacji.

b) Przy organizacji żywienia dodatkowo wprowadzone zostaną zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

c) Korzystanie z posiłków będzie w miejscach do tego przeznaczonych (sale), po każdym posiłku nastąpi , czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł . Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C i je wyparzać. Podtrzymuje się w przedszkolu dotychczasowy system żywienia tj. obiady dowożone, a śniadanie i podwieczorek przygotowywane przez przedszkole.

d) Posiłek wydawany przez kuchnię jest dostarczany na wózku przez woźną nie mającą kontaktu z personelem kuchennym.

§ 4
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
.

 1. Przed wejściem do budynku konieczne będzie skorzystanie z udostępnionego płynu dezynfekującego do rąk oraz zostaną zamieszczone informacje o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Rodzice/opiekunowie będą dezynfekowali dłonie przy wejściu, posiadali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Wszystkie dzieci przebywające na terenie przedszkola będą regularnie myć ręce ciepłą wodą z mydłem, po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po jedzeniu i po powrocie ze świeżego powietrza, oraz po skorzystaniu z toalety. W systemie rotacyjnym z uwzględnieniem rozdzielności pomiędzy poszczególnymi grupami i przeprowadzeniu zabiegów dezynfekcyjnych.
 4. Wprowadzono monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję pracownik będzie ściśle przestrzegał zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych będą wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Dezynfekcja toalet będzie się odbywać na bieżąco i systematycznie.
 9. Woźna i nauczycielka korzystają z toalety koło sal. Kucharki z toalety z prysznicem, pozostali pracownicy z toalety przeznaczonej dla personelu.

§ 5
Postępowanie w przypadku wystąpienia zakażenia lub ryzyka zakażenia koronawirusem w Przedszkolu
.

I. Procedura postępowania dotycząca dzieci i rodziców:

a) Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na stan chorobowy – zakażenie koronawirusem (CODIV-19) (tj. m.in. podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, ból głowy, ból mięśni, wyraźne zmiany w zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem) natychmiast powiadamia o dolegliwościach dziecka rodziców (prawnych opiekunów), dyrektora przedszkola, a dyrektor stację sanitarno – epidemiologiczną lub oddział zakaźny i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń.

b) W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) podają na stosownym upoważnieniu.

c) Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka zobowiązany jest natychmiast odizolować dziecko od pozostałych osób znajdujących się na terenie przedszkola, do specjalnie przygotowanego pomieszczenia (izolatorium) do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego) lub w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami oraz osobami upoważnionymi – pogotowia ratunkowego.

d) Nauczyciel, który zaobserwował objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) informuje o tym fakcie woźną i ta opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych), osób upoważnionych lub pogotowia ratunkowego. Woźna zobligowana jest do stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i powinna być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos.

e) Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki.

f) Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie tj.:
• klamki, blaty,
• zabawki
• przybory szkolne
• inne, których mogło dotykać

g) Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka, mogące wskazywać na zakażenie korona wirusem (COVID-19) zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki dotyczącej zaistniałej sytuacji.

h) W sytuacjach nagłych (tj. utrata przytomności, duszności, zasłabnięcia i omdlenia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności.

i) Po każdej dłuższej nieobecności dziecka z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.


II. Procedura postępowania dotycząca pracownika:

a) Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

b) Pracownicy w stanach infekcji tj: kaszlący, kichający, z podwyższona temperaturą, osłabieniem organizmu oraz bólami głowy i mięśni nie powinni stawiać się w pracy.

c) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.

d) Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium).

e) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).

f) Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie placówki.

g) Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym przeprowadza się szkolenie z procedur związanych z funkcjonowaniem placówki oraz postępowaniem w przypadku pojawienia się podejrzenia wystąpienia w Przedszkolu koronawirusa.

III. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, należy niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.

Procedura wchodzi od 31.08.2021r.

Read more

DYŻUR WAKACYJNY

DYŻUR WAKACYJNY W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 1. Gminne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Kraj dyżur wakacyjny będzie pełnić od 2 do 31 sierpnia 2021r.

 2. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, które uczęszczały w danym roku do Gminnego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim lub do Gminnego Przedszkola nr2 „Bajka” w Sępólnie Krajeńskim.
  Okres dyżuru nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września 2021r.

 3. Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane będą do 20 maja 2021r.

 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc związaną z warunkami lokalowymi Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Kraj., pierwszeństwo będą miały dzieci:

  – których oboje rodzice, w tym czasie, pracują oraz matek pracujących i samotnie wychowujących dzieci,
  – w następnej kolejności dzieci, dla których przedszkole jest placówką macierzystą.

  Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie rodziców dot. korzystania urlopu w tym czasie.

 5. Chętni rodzice zgłaszają swe dzieci poprzez wypełnienie Załączników 1 i 2 po uprzednim obowiązkowym zapoznaniu się z Procedurą bezpieczeństwa, która znajduję się na stronie przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW -> PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
  Procedura bezpieczeństwa – Przedszkole nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

 6. Rodzice, których dzieci nie będą uczęszczały do przedszkola w czasie ferii letnich wypełniają Załącznik nr 1


  Dokumenty do pobrania w zakładce DLA RODZICÓW -> DO POBRANIA

Read more

Praca przedszkola w okresie wakacji szkolnych

Informujemy, iż nasze przedszkole w miesiącu lipcu – będzie ZAMKNIĘTE

O szczegółach pracy przedszkola w miesiącu sierpniu informować będziemy w pierwszej połowie maja.

Read more

Oferta Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologiczno – Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży w Sępólnie Krajeńskim.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.09.2020r.  (Dz.U.poz. 1641 załącznik z dnia 16.09.2020.) powstał w Sępólnie Krajeńskim Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny o nazwie „Pomost”.

Nadrzędnym celem ośrodka jest profesjonalne świadczenie pomocy psychologicznej  i psychoterapeutycznej  jak najbliżej środowiska dziecka oraz wspieranie harmonijnego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży w ścisłej współpracy z najbliższym otoczeniem: rodziną, szkołą, poradnią i innymi instytucjami świadczącymi rodzinom w kryzysie.  

W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ oferujemy:

 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • pomoc psychologiczną
 • konsultacje rodzinne
 • wsparcie psychospołeczne
 • profilaktykę i socjoterapię
 • zajęcia rozwijające

Zespół Ośrodka tworzy wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów szeroko rozumianej opieki terapeutycznej dzieci i młodzieży: psychoterapeuci, socjoterapeuci, psychologowie i terapeuci środowiskowi.

Szczegółowa oferta pracy ośrodka jest budowana w oparciu o potrzeby środowiska w ścisłej współpracy z instytucjami wspierającymi harmonijny rozwój dzieci i młodzieży. Zapraszamy do kontaktu pracowników Państwa instytucji.  

Kontakt i rejestracja telefoniczna w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Z wyrazami szacunku

Monika Szopińska

Read more

1 % PODATKU

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA WYBRANEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku publicznego
KRS 0000121592.


Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom i placówkom oświatowym, do których one uczęszczają.

Chcąc przekazać 1% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

w części ,,K”:

 • w rubryce 132 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 • w rubryce 133 kwotę odpisu 1% od podatku;

  w części ,,L”:
 • w rubryce 134 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1% podatku.
  Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!!!
 • w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia X.


  Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze podstawowe dane adresowe:
  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
  numer KRS 0000121592
  87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 37 85
  e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC
Zarząd Regionalny
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Read more

Accessibility Toolbar