Loading

Deklaracja Dostępności

.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Wstęp  

Gminne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim https://www.przedszkolenr1.eu/

 

2. Daty publikacji i aktualizacji  

1) Data publikacji strony internetowej – 2020 r.
2) Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 

3. Status pod względem zgodności z ustawą  

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: 

1) serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów i nie mają struktury logicznej;
2) filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
3) część zdjęć i grafik nie posiada opisów.

4. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

5. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej  

1) Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.15
2) Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 

 

6. Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe  

1) Pod adresem  https://www.przedszkolenr1.eu/kontakt2/ dostępne są dane teleadresowe siedziby Gminnego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim
Gminne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim
ul Nowy Rynek 2,
89-400 Sępólno Krajeńskie

2) W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny:

a) Grażyna Guguła
b) gpnr1@wp.pl
c) Sekretariat: telefon: 52 388 20 79

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

7. Informacje na temat procedury odwoławczej  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 

8. Dostępność architektoniczna  

1) Do budynku Gminnego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim prowadzą 3 wejścia z poziomu parteru – dwa wejścia od strony głównej i jedno znajduje się z tyłu budynku.
2) Sekretariat i gabinet dyrektora znajduje się na I piętrze, na które niepełnosprawni ruchowo nie mają możliwości samodzielnie dotrzeć.
3) Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia (klasy) na parterze. W budynku nie ma windy.
4) Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
5) Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku przedszkola w każdej sprawie.
6) Placówka korzysta z miejsc parkingowych, które znajdują się przed przedszkolem.
7) Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.
8) Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
9) Przy głównych drzwiach wejściowych po lewej stronie znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika, który udzieli informacji i pomocy osobie niepełnosprawnej.

9. Aplikacja mobilna.

1) Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Accessibility Toolbar