Loading

Rekrutacja

Rekrutacja  dzieci do Gminnego Przedszkola Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sępólnie Krajeńskim na rok szkolny 2023 / 2024

i

Rekrutacja do dwóch oddziałów dla dzieci 3- i 4- letnich do Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Krajeńskim na rok szkolny 2023 / 2024

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych odbywać się będzie 
w dniach

        od   20.02.2023 r. do 07.03.2023 r. w godz. 8.00 – 15.00.


Szanowni Rodzice!
Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do Gminnego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim oraz do Gminnego Przedszkola nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Rekrutacją do Gminnego Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2017 – 2020 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Rekrutacją do Gminnego przedszkola nr 3 w Sępólnie Krajeńskim objęte są dzieci w wieku 3 i 4 lat, czyli urodzone w latach 2019 i 2020.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć w określonym terminie (tj. od 20.02. do 07.03.2023r. do godz. 15:00 ).

Do wniosku załącza się dokumenty:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz.573),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub alk zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objecie pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 oraz 2021 r. poz. 159).Wypełnione dokumenty należy przynieść do przedszkola w zaklejonej NIE PODPISANEJ kopercie i wrzucić do przygotowanej na te dokumenty skrzynki.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkole wg. swoich preferencji od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane  na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywa się przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty- oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 20t ust. 6 Ustawy o systemie Oświaty.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja.
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Terminy postepowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2023/2024.

Accessibility Toolbar